eng / рус / kz

Address:
Republic of Kazakhstan, 150009,
Petropavlovsk, Ya.Gashek passage, 1 
Tel:  +7 (7152) 63 03 00, 63 03 01
Fax: +7 (7152) 42 55 30, 63 03 39 
E-mail: pztm@pztm.kz
Web: www.pztm.kz

Sales Department
+7 (7152) 63-03-36
marketing@pztm.kz

Procurement Department
+7 (7152) 39-09-07, 63-03-20
snabzhenie@pztm.kz

«Orders acceptance Deparment»
+7 (7152) 39-09-48
stolzakazov@pztm.kz

Enterprise Management:

 

General Director
Shakshakbayev Vadim Shamilievich
+7 (7152) 63 03 00

Deputy General Director for Production
Sakharov Yuriy Petrovich
+7 (7152) 63 03 01
Deputy General Director for Economics and Finance
Karimov Akhan Yerzhanovich
+7 (7152) 63-03-23
Chief Engineer
Voyskovoy Mikhail Vladimirovich
+7 (7152) 39-09-40
Chief Accountant
Khassenov Ardak Mustakhimovich
+7 (7152) 39-09-47
Director of Engineering Center
Shvydky Vladislav Rafailovich
+7 (7152) 32-98-21
Head of Quality Department
Tyukanko Yelena Nikolaevna
+7 (7152) 63-03-34
Managing Director for Commerce
Kovalchuk Vladislav Yurievich
+7 (7152) 39-09-31
Head of Procurement Department
Mazur Yevgeniy Aleksandrovich
+7 (7152) 63-03-20
Head of Organizational and Legal Activity Department
Mukatanov Zhumazhan Kairbekovich
+7 (7152) 63-03-31
Acting Head of HR Department
Porvatkina Galiya Tyulyubayevna
+7 (7152) 63-03-10
Head of Purchase Department
Bondarenko Anna Ivanovna
+7 (7152) 39 09 06
Head of Economic planning Department
Safonova Irina Theodorovna
+7 (7152) 32 98 22

Head of Office Section of Organizational and Legal Activity Department
Paskevitch Svetlana Vassilievna
+7 (7152) 63-03-32

Head of Trade union Committee
Zarubin Vladimir Nikolaevich
+7 (7152) 63-03-24

 

PZTM 2012г.